روبنده قالب پله ای ( طرح ستاک ) (2)

تسمه بکسل سواری (2)

سیم بکسل سواری (2)

قلاب s ضامن دار (4)